เสาร์, 27 สิงหาคม 2016


Cobra Gold

ประวัติความเป็นมา
การฝึกร่วมผสมคอบราโกลด์ภายใต้รหัส “Cobra Gold" เป็นการฝึกทางทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นการ ดำเนินความร่วมมือทหารในภาวะปกติระหว่างมิตรประเทศและพันธมิตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของกองกำลัง สหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งมีการกำหนดแผนการฝึกไว้ล่วงหน้า และกำหนดพื้นที่การฝึกหมุนเวียน ไปตามกองทัพภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมิได้มีการตั้ง สมมติฐานเกี่ยวข้องกับประเทศใดหรือสถานการณ์ทางการเมือง ทั้งในและนอกประเทศ จุดมุ่งหมายก็เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือระหว่างกัน ในการมีส่วนร่วมในการ สร้างสันติภาพ การยับยั้ง และความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกมากกว่า ๔๐ ประเทศ ซึ่งประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกที่เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐ ฯ นอกจากนี้ประโยชน์ที่ไทย จะได้รับ ก็คือช่วยเพิ่มสมรรถนะด้านความพร้อมรบและความสามารถให้กับกำลังพลของไทย ในการปฏิบัติการฝึกร่วมผสม กับกองกำลังสหรัฐ ฯ
            การฝึกคอบราโกลด์ระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐอเมริกา ได้ริเริ่มมาจากการฝึกยกพลขึ้นบกระหว่าง ทร.ไทย (กร. และ นย.) กับ ทร. และ นย.สหรัฐ ฯ ในระดับไม่เกิน ๑ กองพันยกพลขึ้นบก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ถึง พ.ศ.๒๕๒๑ ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๒๒ การฝึกผสมยกพลขึ้นบกได้ถูกกำหนดชื่อการฝึกว่า “PHIBTRAEX-79" และกำหนด ให้ฝึกต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๒๔
หรือ ปี ค.ศ.๑๙๘๑ ได้ยกระดับการฝึกแบบไม่เกิน ๑ กองพันผสมยกพล ขึ้นบก เป็นระดับกรมผสมยกพลขึ้นบก และใช้ชื่อว่า “PHIBTRAEX-81" เมื่อปี ๒๕๒๕ การฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกาได้รวมการฝึก "PHIBTRAEX" การฝึก "SEA SIAM" การฝึก "UNDERSEAL" และการฝึก "MINEX/EODEX" เข้าด้วยกันและตั้งชื่อการฝึกนี้ว่า "COBRA GOLD 82" โดย ทร.เป็นเจ้าภาพ และ ทอ.จัดกำลังเข้าร่วม
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ทบ.ได้จัดหน่วยรบพิเศษเข้าร่วมการฝึกครั้งแรก และร่วมการฝึกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.๒๕๒๙ การฝึกคอบราโกลด์ภายใต้รหัสชื่อว่า “COBRA GOLD 86” ทร.ได้ขอให้ บก.ทหารสูงสุด เป็นผู้ดำเนินการฝึก ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ บก.ทหารสูงสุดรับผิดชอบดำเนินการเป็นกองอำนวยการฝึก เรื่อยมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
          การฝึกคอบราโกลด์นั้นได้มีการหมุนเวียนไปตามพื้นที่การฝึกกองทัพภาคต่าง ๆ โดยจัดกำลังในรูปแบบของ กกล.ฉก.ร่วม/ผสม ที่มีหน่วยการบังคับบัญชาทางยุทธการ ประกอบด้วย
กกล.ทบ.ผสม, กกล.ทร.ผสม, กกล.นย.ผสม, กกล.ทอ.ผสม และ ฉก.ปพ.ร่วม/ผสม เป็นกำลังปฏิบัติการยุทธร่วม/ผสม ภายใต้การอำนวยการยุทธของ บก.ฉก.ร่วม/ผสม ระดับกองทัพน้อย
ในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑ (COBRA GOLD 93 – 98) บก.ทหารสูงสุด และ บก.กกล.สหรัฐ ฯ ภาคพื้น แปซิฟิก (USCINPAC) ได้ร่วมกันตกลงที่จะจัดให้มีการฝึกร่วม/ผสมคอบราโกลด์ต่อไป โดยให้เป็นการฝึกของ กองกำลังทางบก ทางเรือ สะเทินน้ำสะเทินบก ทางอากาศ และรบพิเศษ ซึ่งลักษณะการฝึกและระดับกำลัง เช่นเดียวกันกับการฝึกคอบราโกลด์ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)
และ ผบ.ทหารสูงสุด ในขณะนั้นได้กำหนดหลักการ ในการฝึก คอบราโกลด์ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑ ไว้ดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ : คอบราโกลด์ ๙๓ ฝึกในพื้นที่ ทภ.๓ กับ USARPAC
ปีงบประมาณ ๒๕๓๗ : คอบราโกลด์ ๙๔ ฝึกในพื้นที่ ทภ.๑ กับ CINCPACFLT III MEF
ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ : คอบราโกลด์ ๙๕ ฝึกในพื้นที่ ทภ.๔ กับ USARPAC
ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ : คอบราโกลด์ ๙๖ ฝึกในพื้นที่ ทภ.๒ กับ CINCPACFLT III MEF
ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ : คอบราโกลด์ ๙๗ ฝึกในพื้นที่ ทภ.๓ กับ USARPAC
ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ : คอบราโกลด์ ๙๘ ฝึกในพื้นที่ ทภ.๑ กับ CINCPACFLT III MEF

แต่ทว่าในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ยก.ทหาร และ ยก.เหล่าทัพ ได้ประชุมปรับพื้นที่การฝึกและดำเนินการฝึกดังนี้
ปี พ.ศ.๒๕๓๘ (คอบราโกลด์ ๙๕) เปลี่ยนพื้นที่การฝึกจาก ทภ.๔ เป็น ทภ.๒
ปี พ.ศ.๒๕๓๙ (คอบราโกลด์ ๙๖) เปลี่ยนพื้นที่การฝึกจาก ทภ.๒ เป็น ทภ.๔ และเปลี่ยนการ จัดหน่วยหลักรับผิดชอบในการจัด บก.กกล.ฉก.ร่วม/ผสม ในการฝึกจาก ทบ. เป็น ทร.
ปี พ.ศ.๒๕๔๐ (คอบราโกลด์ ๙๗) ฝึกในพื้นที่ ทภ.๓ กับ USARPAC
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ (คอบราโกลด์ ๙๘) ฝึกในพื้นที่ ทภ.๑ กับ CINCPACFLT III MEF
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕ (COBRA GOLD 99 – 02) บก.ทหารสูงสุดได้อนุมัติให้ ยก.ทหาร ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกร่วม/ผสม คอบราโกลด์ ๙๙ - ๐๒ ต่อไป
สำหรับการฝึกคอบราโกลด์ในปี ๒๕๔๓ ภายใต้รหัสชื่อว่า “COBRA GOLD 2000” นับเป็นการฝึกครั้งที่ ๑๙ โดยกำหนดห้วงการฝึกระหว่างเดือน เม.ย. ถึง พ.ค.๔๓ และจัดตั้ง บก.กกล.ฉก.ร่วม/ผสม ณ ค่ายวชิราวุธ ทภ.๔ และกำหนดพื้นที่การฝึกในพื้นที่ของ ทภ.๔ บริเวณอ่าวไทย และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง Cobra Gold 2000 จะแตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือจากเดิมที่เป็นการฝึกแบบทวิภาคี คือระหว่างไทยกับสหรัฐ ฯ เท่านั้น เปลี่ยนรูปแบบการฝึกมาเป็นแบบพหุภาคี คือ มีกำลังพลจากกองทัพสิงคโปรค์เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ด้วย แต่เข้าฝึกเฉพาะในส่วนของ CPX เท่านั้น