ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg
แนะนำผู้บังคับบัญชา
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
หน่วยงานในกองทัพอากาศ
กองบัญชาการ ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการศึกษา ส่วนกิจการพิเศษ
หน่วยงานอื่น ๆ
หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานด้านการบิน หน่วยงานการศึกษา
Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมกรมยุทธการทหารอากาศ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ยก.ทอ.ประจำปี 59 ครั้งที่ 1
การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ยก.ทอ.ประจำปี 59 ครั้งที่ 1 นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์  แก้วภา นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธการทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 59 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ข้างหอประชุมกานตรัตน์...

การแถลงแผนยุทธการ ทอ.999
การแถลงแผนยุทธการ ทอ.999 พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงแผนยุทธการ กองทัพอากาศ 999 โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศร่วมรับฟังการแถลงแผนและแจกจ่ายแผนให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ (2)...

การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศปก.ทอ.ประจำปี 2559
การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศปก.ทอ.ประจำปี 2559 พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบรรยายกองทัพอากาศ ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร ยก.ทอ.
พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร ยก.ทอ. พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธการทหารอากาศ จำนวน 2 คน เป็นว่าที่เรืออากาศตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ (1) โดยมี รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ห...

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ พลอากาศโท ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน รองเสนาธิการทหารอากาศ (ฝ่ายยุทธการ) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักง...

การตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กฝร.๕๘ ของ ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ
การตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กฝร.๕๘ ของ ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ, พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และ พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ส่วนกองทัพอากาศ ร่วมคณะ พลเอก...

บทความ

มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (SOP) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน
มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (SOP) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน   Download เอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน ...

บันทึกการฝึกผสมหพุภาคี โคปไทเกอร์ 2013 (โดย : กองฝึกร่วมและผสม)
บันทึกการฝึกผสมหพุภาคี โคปไทเกอร์ 2013 (โดย : กองฝึกร่วมและผสม) การฝึก พหุผสม ภาคี เกิดแกร่ง โคปไทเกอร์ คงเข้มแข็ง ประจักษ์ไว้ 2013 ทุกคน ร่วมกายใจ ความยิ่งใหญ่ ทัพอากาศไทย และปวงชน                     การฝึกผสม COPE TIGER พัฒนามาจากการฝึกผสมสองชาติ คือประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้รหัสการฝึกชื่อ AIR THAISING ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ในขณะเดียวกันนั้น กองทัพอ...

Network Centric Warfare (NCW) โดย : น.ท.กฤษณัส กาญจนกุล
Network Centric Warfare (NCW) โดย : น.ท.กฤษณัส กาญจนกุล Network Centric Warfare (NCW) คือ ทฤษฎีการสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง มีองค์ประกอบหลักคือ Cognitive Domain (องค์ประกอบทางความคิด), Social Domain (องค์ประกอบทางสังคม), Physical Domain (องค์ประกอบทางกายภาพ) และ Information Domain (องค์ประกอบของข้อมูลข่าวสาร) ที่ต้องสอดประสานกัน เป็นการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

การฝึก Pitch Black 2012 (โดย :Archy )
การฝึก Pitch Black 2012 (โดย :Archy ) การฝึก Pitch Black 2012              เสียงเครื่องบินรบจำนวนมาก คำรามขึ้นสู่ท้องฟ้าอันมืดมิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบนาที บ่งบอกให้รู้ว่าห้วงเวลาของการฝึกซ้อมการบินรบทางอากาศ ในภารกิจการบินประกอบกำลังโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ในเวลากลางคืน ภายใต้การฝึกที่มีชื่อรหัสว่า Pitch Blac...

การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (โดย : น.ท.นิวัติ เนียมพลอย)
การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (โดย : น.ท.นิวัติ  เนียมพลอย) การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO)B.Sc.(1st Hor.) in Command & Control, communication and Information System, RMCS.M.Sc.(Dist.Hor.) in Information Security, Royal Holloway College   กล่าวนำ           โดยปกติในการทำงานใด ๆ จะมีการกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของความสำเร็จไว้ แต่การที่จะไปสู่เป้าหมายหรือให้ได้ผลลัพธ์นั้นอาจมีมากกว่าหนึ่งวิธี หรือหลายแน...

การจัดการความรู้ ยก.ทอ.
นิรภัยภาคพื้น ยก.ทอ.
banner_safty.jpg

Powered by JoomlaGadgets

สำหรับสมาชิกเว็บไซต์สถิติเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวาน98
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้550
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา656
mod_vvisit_counterเดือนนี้2620
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3131
mod_vvisit_counterทั้งหมด211938
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์