พุธ, 24 สิงหาคม 2016

ยุทธศิลป์
Operational Art
 
  
 ยุทธศิลป์ของไทย, ยุทธศิลป์ของกองทัพสหรัฐอเมริกา
- ความหมายของยุทธศิลป์
- องค์ประกอบของยุทธศิลป์
- เปรียบเทียบยุทธศิลป์ของสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลีย

 
 ยุทธศิลป์ของกองทัพออสเตรเลีย
- วิธีทำการยุทธ
- วงรอบการตัดสินใจ
- องค์ประกอบของยุทธศิลป์
- วัตถุประสงค์ยุทธการและสภาวะสุดท้ายของสงคราม
- จุดศูนย์ดุล (Center of Gravity)
- จุดแตกหัก (Decisive Points)
- วิถีการยุทธ
- การลำดับกิจ
- การแบ่งแผนการยุทธ์ออกเป็นเฟส
- สงครามการบัญชาการและควบคุม
- การป้องกันการบัญชการและควบคุม
- การดำเนินกลยุทธ
- เสรีในการปฏิบัติ (Freedom of Action)
- โอกาส (Opportunity)
- จังหวะ (Tempo)
- จุดผกผัน (Culminating Point)
- แผนเผชิญเหตุ (Contigency Planning)