รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด วันที่ หมายเหตุ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค.๖๑  Download ๓๑ ม.ค.๖๑  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.พ.๖๑  Download  ๒๘ ก.พ.๖๑   
3      
4      
5