รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด วันที่ หมายเหตุ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.๖๐  Download ๓๑ ต.ค.๖๐  
2      
3      
4      
5