เบอร์โทรศัพท์ E-mail

เบอร์โทรศัพท์

กรมยุทธการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

หมายเลขโทรศัพท์
- แผนกธุรการ   โทร.02 534 1377   โทรสาร 02 534 1377
- กำลังพล        โทร.02 534 1452