ประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร

พลอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนสังกัด กรมยุทธการทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น จำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี