วันคล้ายวันสถาปนา ยก.ทอ.

วันคล้ายวันสถาปนา ยก.ทอ.

พลอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธการทหารอากาศ ปีที่ 64 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ