การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

พลอากาศตรี ชานนท์  มุ่งธัญญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ และคณะกองการจัด สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ และคณะกองการจัด สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองการจัด สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทาง การปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราของเหล่าทัพ และเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ณ กองการจัด สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559