พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.ยก.ทอ.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.ยก.ทอ.

พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ รองเสนาธิการทหารอากาศ (ฝ่ายยุทธการ) ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศและการบังคับบัญชาให้กับ พลอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมยุทธการทหารอากาศเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง