ภารกิจ

ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการด้านยุทธการ การสงคราม การดำรงขีดความสามารถในการรบ การจัดและอัตรา การฝึกร่วมและผสม การควบคุมตรวจสอบ ประเมินผลการฝึก การวิจัยและพัฒนาทางการรบ การปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ และแนวทางความร่วมมือและความตกลงทางทหารระหว่างประเทศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการยุทธการ มีเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

(ที่มา : พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘)